S T A T U T

FENIKS Stowarzyszenia Amazonek Warszawa-Targówek

_

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek, zwane dalej „Stowarzyszeniem”,działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzić może działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.
 3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie

§ 3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych w których RP jest stroną.

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:

 

 1. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej,
 2. osób przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi,
 3. rodzin i bliskich osób przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi,

§ 7

Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez zadania publiczne w zakresie:

 

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Ochrony i promocji zdrowia.
 3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Działań na rzecz osób starszych.
 5. Promocji i organizacji wolontariatu.
 6. Organizowania akcji charytatywnych.
 7. Organizacji grup wsparcia i samopomocy.
 8. Organizowania szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami na temat zapobiegania i zwalczania choroby nowotworowej.
 9. Organizowania rehabilitacji leczniczej.
 10. Organizowania warsztatów terapii psychologicznej.
 11. Poprawy optymalnych warunków do życia w społeczeństwie poprzez rehabilitację i terapię.
 12. Zaznajamiania społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, jego leczenia i rehabilitacji.
 13. Redagowania i wydawania materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów i innych materiałów edukacyjnych.
 14. Integracji społecznej, tj. udzielania pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w:
  a. odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
  b. powrocie do pełnienia ról społecznych
  c. podniesieniu kwalifikacji zawodowych
 15. Działań rehabilitacyjnych w sferze kulturalno- artystyczno- sportowej.
 16. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu osób wymienionych w § 6 oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
 17. Pomocy osobom wymienionym w § 6 oraz osobom starszym i niepełnosprawnym wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym i cyfrowym.
 18. Edukacji osób w różnym wieku w zakresie wczesnej profilaktyki raka piersi i innych chorób nowotworowych.
 19. Zapoznawania społeczeństwa z problemami osób w trakcie i po leczeniu onkologicznym.

§ 8

 1. Działania wymienione w § 7 w punktach 1-2, 5-8, 12-14b prowadzone są w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.
 2. Działania wymienione w § 7 w punktach 3-4, 9-11, 14c -19 prowadzone są w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie dzielą się na:

 

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba w trakcie i po leczeniu raka piersi, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację.
 2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.
 5. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 6. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w działalności organizowanej przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. korzystania ze zgromadzonych przez Stowarzyszenie wydawnictw oraz sprzętu rehabilitacyjnego
 6. inicjowania działań mieszczących się w zakresie zgodnym z § 7

§ 13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 4. działaniu na rzecz innych członków, wnoszenia wkładu w rozwoju Stowarzyszenia i dbaniu o jego pozytywny wizerunek

§ 14

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt. 1-6 Statutu.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3.  Członek honorowy posiadają prawa określone w § 12 pkt. 2-6 Statutu.
 4. Członek wspierający i członek honorowy mogą uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu,
  b. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu
  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich i innych zobowiązań, przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
  c. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
  d. śmierci członka
  e. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną
 2. W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub skreślenie członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, a. w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
  b. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania,
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności :
  a. co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
  terminie
  b. bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
 4. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą członkowie zwyczajni i wspierający z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie zmian Statutu.
 6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

 

ZARZĄD

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3-7 członków, którzy wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków.
 10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 11. Ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego.
 12. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 13. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 14.  Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 15.  Inicjowanie modyfikacji kierunków działalności Stowarzyszenia w zależności od bieżącej sytuacji.
 16. Czuwanie nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami prawa; reagowanie na zmiany.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 26

Dla ważności oświadczenia woli, reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie; co najmniej jedną z reprezentujących Stowarzyszenie osób powinien być prezes, sekretarz lub skarbnik.

§ 27

Dla ważności innych niż w § 26 czynności, bieżących spraw, pism i dokumentów wystarczy podpis jednego członka Zarządu, za zgodą i wiedzą innych członków Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa,
  powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec któregokolwiek z członków Zarządu.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6.  Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba będąca członkiem wspierającym lub członkiem honorowym, przy zachowaniu warunku, że członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być więcej niż 1 osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 3. Przedkładanie Zarządowi na piśmie wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 4. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
 5. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 30

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2.  Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów, ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, środków pozyskiwanych z akcji charytatywnych oraz wpływów z działalności gospodarczej.
 3. Cały dochód Stowarzyszenia t.j. nadwyżka przychodów nad kosztami, przeznaczany
  jest na działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnie obowiązujących zasadach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność gospodarcza może być prowadzona jako działalność dodatkowa działalności statutowej, określonej w § 6 i § 7 statutu.
 5. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 6. Zabronione jest:
  a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
  c. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  d. zakupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32

Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów;

 

 1. w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,

§ 33

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, bądź zwykłą większością głosów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w tym celu.

§ 34

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

 

 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r.