Ochotniczki

Stowarzyszenia „FENIKS”

_
 • Grażyna J.

 • Sylwia P.

 • Danuta M.

Ochotniczki II stopnia, osoby z 12-19 letnim doświadczeniem w pracy na rzecz osób po nowotworze piersi, dla bliskich tych osób.

 

Wśród nas są Ochotniczki, Amazonki, które przeszły leczenie onkologiczne. Są w pełni zrehabilitowane i zostały starannie przeszkolone przez psychologów i rehabilitantów w celu udzielania szeroko rozumianej pomocy osobom, dotkniętym chorobą raka piersi. Szkolenia teg organizuje i prowadzi Federacja Stowarzyszeń Amazonek.

Wolontariuszki

Stowarzyszenia „FENIKS”

_
 • Basia A.
 • Zosia O.
 • Ania W.
 • Jola P.
 • Ewa Sz.
 • Grażka B.
 • Iza K.
 • Danusia M.
 • Kasia
 • Zosia J.
 • Magda U.

 

Amazonki to grupa osób po raku piersi wspierających się wzajemnie w kryzysie choroby.
Celem naszym jest udzielanie wsparcia osobom po, przed, w trakcie leczenie choroby nowotworowej oraz ich bliskim.

Szkolenia Ochotniczek
 • Na zdjęciu: Szkolenia Ochotniczek - odbywają się w dwóch kategoriach: I i II stopnia.

Szkolenia Ochotniczek

odbywają się w dwóch kategoriach:
I i II stopnin

_

Kandydatki I stopnia uczą się aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, uczestniczą w praktykach w zakresie niewerbalnego pokazywania emocji, wskazanie charakteru i zakresu udzielanego wsparcia na przykładach osobistych i sumie własnych doświadczeń, praktyce w zakresie symulowania wizyty ochotniczki w szpitalu.

 

Szkolenia II stopnia opierają się na metodzie superwizji- procesie spoglądania na dane zagadnienia z szerszej perspektywy i mające na celu wspólne poszukiwanie najtrafniejszych rozwiązań. Superwizję grupową umożliwiają refleksje nad związkami w zakresie celów i procedur w wykonywanej pracy. Innymi metodami szkolenia są wykłady interaktywne, warsztat psychoedukacyjny, trening interpersonalny, obserwacja, wywiad grupowy, relaksacja. Odbywają się również indywidualne konsultacje. Poznają również istotne kwestie z zakresu rehabilitacji ruchowej, automasażu, profilaktyki i niwelowania obrzęku limfatycznego oraz gimnastyki.

Ochotniczki w pracy

na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi

_

Praca Ochotniczek – ich powołanie to niesienie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym rakiem piersi w różnych okresach chorowania; w chwilach po usłyszeniu diagnozy, umacnianie w momencie podejmowania decyzji o konieczności leczenia – niejednokrotnie radykalnego i drastycznego, wspieranie w ciężkich chwilach obciążającego leczenia uzupełniającego, a następnie zachowywanie optymistycznych – mimo wszystko – perspektyw na przyszłość.

 

Ochotniczka, aby sprostać tym zadaniom, oprócz odpowiednich predyspozycji i przygotowania, czerpie wiedzę z własnych doświadczeń.

 

Ochotniczka nie może być osobą dominującą, musi umieć słuchać, dawać wsparcie, nie może wchodzić w kompetencje lekarza. Powinna być zadbana i uśmiechnięta.

 

 

 

Co robią Ochotniczki naszego Stowarzyszenia FENIKS, przy wsparciu wolontariuszek:

 • udzielają wsparcia emocjonalnego osobom chorującym,
 • towarzyszą podczas wizyt lekarskich
 • prowadzą telefon zaufania
 • konsultacje indywidualne w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS dla zrzeszonych i niezrzeszonych Amazonek oraz ich bliskich ( po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
 • uczestniczą w akcjach na rzecz profilaktyki raka piersi i promocji zdrowia na terenie Warszawy.
 • prowadzą edukację prozdrowotną w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS ( nauka samobadania piersi)
 • prowadzą grupę wsparcia dla Amazonek i ich bliskich